Mums ir tas gods sniegt savu ieguldījumu Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba rīkotajā Ziemassvētku tirdziņā, kas sestdien, 5.decembrī, no plkst.11:00 līdz 16:00 risināsies Rīgas Domes telpās, un ēs no sirds aicinām to apmeklēt. Jums ir lieliska iespēja izdarīt divus labus darbus vienā piegājienā: gan atrast unikālas dāvanas saviem mīļajiem, gan, tās iegādājoties, palīdzēt tiem, kuriem atbalsts nepieciešams jo īpaši. Tā kā šogad tirdziņš būs īpaši orientēts uz ģimenēm, droši ņemiet līdzi bērnus. Vairāk par tirdziņu uzzināsiet Rīgas Starptautiskās sieviešu kluba mājas lapā.

We are proudly supporting the 19th Annual Charity Christmas Bazaar organised by The International Women’ s Club of Riga. Bazaar will be held on December 5th from 11:00 to 16:00 at Riga’s Town Hall. You are kindly welcome to visit it with your kids – according to organizers Charity Christmas Bazaar is going to be “extremely family & fun oriented this year”. More info please find on IWCR website.

IWCR Christmas Bazaar

IWCR Christmas Bazaar

Leave a comment
 

Jacqueline Mikuta, Swedish blogger living in Berlin,?wears EDITH grey cashmere cardigan hoodie by Krista Elsta.

Jacqueline Mikuta wears EDITH grey cashmere cardigan by Krista Elsta

Jacqueline Mikuta wears EDITH grey cashmere cardigan by Krista Elsta

Photo credit: Jacqueline Mikuta on Instagram.

Leave a comment
 

New arrivals: airy and hairy

D?mas, mums ir?p?kaini?viegli un viegli p?kaini jaunumi -?d?emperi,?jakas un kleitas no kazl?na un alpakas vilnas, k? rad?ti t?m rudens dien?m, kas modina ar savu dzestrumu, bet v?l neliek pukoties par ziem?go?stindzi. Visi mode?i pieejami gan m?su m?jaslapas jaunumu sada??, gan ar? salon???ertr?des iel? 33/35. L?gums pirms apmekl?juma pieteikties, zvanot pa t?lruni +371 26 307 603 vai +371 29 259 236, vai ar? rakstot uz e-pastu welcome@kristaelsta.com.

Ladies,?airy and hairy sweaters, cardigans and dresses made from kid mohair and alpaca wool?just arrived!?Great?outfit for chilly autumn days when Lady Winter is knocking on?doors but hasn’t walked in yet. You are kindly welcome to order?online or at our studio.

Burgundy shift dress MARIA Black sweater dress ANDREA Ribbed turtleneck sweater EMMA Dark aubergine sweater JANET Deep V neck sweater KEITH Purple hoodie MIRANDA Sheer long mohair cardigan ANABELLE Chunky ribbed cardigan NOELLE

Leave a comment
 

Back to cashmere ? a very special offer.

It is back to school time around the World. And it is back-to-warm-cardigans-and-sweaters time as well. It is why we are proud to present a very special selection of 100% cashmere yarn made by Cariaggi, Filati Biagioli, Millefili and other best Italian spinning mills.

How it works? Choose your favorite color, choose your favorite design (we recommend to choose pure cashmere yarn for cardigans and sweaters and pullovers) and make an order via?email welcome@kristaelsta.com. We offer a very special price 220.- EUR for cashmere cardigans and 170.- EUR for cashmere sweaters.

NB! Offer valid until September 5, 2015.?Limited quantity available. Yarn may slightly differ in real life due the differences in screens.

Bianco Naturale - 100% Cashmere Brown Chiaro - 100% Cashmere Nocetta - 100% Cashmere Camello Chiaro - 100% Cashmere Marrone Melange - 100% Cashmere Avid - 100% Cashmere Petrolio - 100% Cashmere Blu Navy - 100% Cashmere Blu Notte - 100% Cashmere Blu Melange - 100% Cashmere Avid Melange - 100% Cashmere Lilla Chiaro - 100% Cashmere Giallo Ocra - 100% Cashmere Ruggine - 100% Cashmere Grigio Chiaro - 100% Cashmere Antracite - 100% Cashmere Rosa Antico - 100% Cashmere Grigio Perla - 100% Cashmere Celestino - 100% Cashmere Prugna Melange - 100% Cashmere Nero - 100% Cashmere

Leave a comment
 

Atbilde / The answer

Krista Elsta Knitwear showroom.

Un ?eit ir atbilde, k?p?c vi?ned?? bij?m devu?ies uz me?u. Lai septi?i Stropu m?ju b?rzi k??tu par m?su ap??rbu stendu. Neaptverami liels paldies Santai Meikulanei par ideju lidojumu, pal?dzot iek?rtot studiju. Tikpat liela pateic?ba ar? Gun?ram Andersonam un Aigaram Sokolovam.

So, there is the answer why we went to forest. We have the greatest racks in the city, ladies! Thank you sooo much, Santa, Gun?rs and Aigars.

Leave a comment
 

Me?s / Forest

Vakar bij?m aizbrauku?i uz me?u, lai… Un k?das ir j?su domas, k?p?c? (Turpin?jums sekos.)

We went to forest yesterday. Guess why? (To be continued.)

 

Krista Elsta Knitwear

Leave a comment
 

Welcome to Krista Elsta showroom

Mums ir saulains un silts prieks pazi?ot, ka no ?odienas, 3.augusta, atveram savu salonu studiju R?g?, ?ertr?des iel? 33/35 (606.telpa 6.st?v?).

M?su sp?ks ir dizains, dab?gi materi?li un individu?la pieeja.

M?s rad?m jakas, d?emperus un citus trikot??as izstr?d?jumus sieviet?m un v?rie?iem valk??anai gan ikdien?, gan ball?t?s un citos sv?tkos.

M?su ap??rbs ir ra?ots Latvij? no ka?mira, z?da, alpakas vilnas, mer?nvilnas un citiem dab?giem materi?liem.

T? k? savus izstr?d?jumus m?s rad?m p?c pas?t?juma, m?su klientiem ir iesp?ja tos piel?got sav?m vajadz?b?m un kr?su izj?tai.

M?s varam lepoties ar operat?vu klientu servisu, kas atbild uz e-pastiem un t?lru?a zvaniem stundas laik? (nu, varb?t iz?emot nakt?s).

Ta?u k? v?sta sena gudr?ba – lab?k vienreiz redz?t, nek? simtreiz dzird?t. T?p?c gaid?m ciemos!

NB! L?dzam pieteikt savu apmekl?jumu pa t?lruni +371 29 259 236 vai rakstot uz welcome@kristaelsta.com.

Leave a comment
 

D?mas un kungi, draugi, domubiedri un atbalst?t?ji! Mums ir patiess prieks pazi?ot, ka ?? gada 3.august? atveram savu studiju + showroom R?g?, ?ertr?des iel? 33/35 (starp T?rbatas un Kr.Barona ielu) telp? ar apa?o numuru 606 un burv?gu skatu p?r R?gas centra namu jumtiem. (Karte interesentiem: https://goo.gl/maps/eiqSZ)

Kam?r v?l veicam p?d?jos sagatavo?an?s darbus, jau esat laipni aicin?ti pieteikties apmekl?jumiem, rakstot uz e-pastu welcome@kristaelsta.com. T?pat b?sim pateic?gi, ja padosiet ?o zi?u t?l?k saviem draugiem, domubiedriem un atbalst?t?jiem. Uz tik?anos august?!

===

Ladies and gentlemen, we are proud to announce the opening of Krista Elsta Knitwear studio + showroom on August 3rd, 2015. Address: Room #606, 33/35 Gertrudes Street, Riga, Latvia. (Location on Google Maps: https://goo.gl/maps/eiqSZ)

You are kindly welcome to visit us when you get to Riga, and thank you for sharing. See you on August!

Krista Elsta Knitwear Studio announcement

Leave a comment
 

Spring has come

It’s our pleasure and honor to announce (loudly): we have launched Spring Summer collection 2015! You are welcome to find your perfect outfit for the upcoming season of sun, fun, parties, vacation and Piña coladas with the small umbrella in the glass.

And there are more great news. We have started collaboration with Ameri Knitwear Studio based in Riga. They are Gurus and Kings of knitwear, indeed, experienced professionals, outstanding advisers and really, really good friends. You can see the first results of our collaboration in Spring Summer collection 2015 and we are sure it will bring more great knitwear.

Spring Summer 2015

Leave a comment
 

Colors of the month: March

Let’s celebrate the first month of Spring 2015 with stripes and?melange! Choose your favorite melange striped yarn for cardigans and sweaters. NB!?Limited quantity available.

Have questions? Let them free via welcome@kristaelsta.com

Colors of the Month: March. Striped melange elastane viscose blend yarn. BLUE. Colors of the Month: March. Striped melange elastane viscose blend yarn. DARK PURPLE BLUE. Colors of the Month: March. Striped melange elastane viscose blend yarn. GREY. Colors of the Month: March. Melange cotton viscose polyamide blend yarn. YELLOW. Colors of the Month: March. Melange cotton viscose polyamide blend yarn. DARK ORANGE. Colors of the Month: March. Striped melange linen cotton blend yarn. BLACK. Colors of the Month: March. Striped melange linen cotton blend yarn. RED YELLOW BLACK. Colors of the Month: March. Striped melange linen cotton blend yarn. DARK GREY. Colors of the Month: March. Striped melange linen cotton blend yarn. PURPLE.

Leave a comment
 
Updating…
  • No products in the cart.